پروژه های استان گیلان

تصاویر پروژه “شرکت گیل پوشش”

شرکت گیل پوشش

شرکت گیل پوشش سفید رود ، ۴۵۰ متر اداری ، سیاهکل

تصاویر پروژه “شرکت سلان سر”

شرکت سلان سر

شرکت سلان سر ، ۳۱۲ متر اداری ، منجیل

تصاویر پروژه “شرکت کاهنربا”

شرکت ساختمانی ۱۴۲

شرکت ساختمانی ۱۴۲ ، ۷۰۰ متر سقف سوله ، شهرستان تالش