پروژه های استان کرمان

تصاویر پروژه “شرکت  ملی صنایع مس ایران”

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران ، ۵۰۰ مترمربع ، شهرستان سرچشمه

تصاویر پروژه “شرکت تناوب”

شرکت تناوب

شرکت تناوب ، ۲۸۰ مترمربع ، شهر بابک

تصاویر پروژه “شرکت مپنا توسعه ۱”

شرکت مپنا توسعه ۱

شرکت مپنا توسعه ۱ ، ۶۰۰ مترمربع ، شهرستان سیرجان

تصاویر پروژه “شرکت کاهنربا”

شرکت کاهنربا

شرکت کاهنربا ، ۵۰۰ مترمربع ، شهرستان سرچشمه

تصاویر پروژه “شرکت گلومک سازه”

شرکت گلومک سازه

شرکت گلومک سازه ، ۲۰۰ مترمربع ، شهر کرمان

تصاویر پروژه “شرکت کاهنربا”

شرکت مپنا توسعه ۱

شرکت مپنا توسعه ۱ ، ۱۰۰۰ مترمربع ، نیروگاه کهنوج