پروژه های استان هرمزگان

تصاویر پروژه “شرکت مپنا توسعه ۱”

 

شرکت مپنا توسعه ۱

شرکت مپنا توسعه ۱ ، ۱۰۰۰ متر اداری ، نیروگاه بندرعباس

 

تصاویر پروژه “شرکت مپنا توسعه ۳”

 

شرکت مپنا توسعه ۳

شرکت مپنا توسعه ۳ ، ۳۰۰ مترمربع اتاق کنترل ، جزیره قشم