پروژه های استان هرمزگان

تصاویر پروژه “شرکت مپنا توسعه 1”

 

شرکت مپنا توسعه 1

شرکت مپنا توسعه ۱ ، ۱۰۰۰ متر اداری ، نیروگاه بندرعباس

 

تصاویر پروژه “شرکت مپنا توسعه 3”

 

شرکت مپنا توسعه 3

شرکت مپنا توسعه ۳ ، ۳۰۰ مترمربع اتاق کنترل ، جزیره قشم