پروژه های استان مازندران

تصاویر پروژه “شرکت سازه کار”

شرکت سازه کار

شرکت سازه کار ، ۴۲۰ مترمربع ، محمودآباد

تصاویر پروژه “شرکت پاوان ساخت پارس “

شرکت پاوان ساخت پارس

شرکت پاوان ساخت پارس ، ۷۰۰ متر ویلائی ، قائمشهر

تصاویر پروژه “شرکت نادران سازان”

شرکت نادران سازان

شرکت نادران سازان ، ۳۰۰ متر اداری ، شهرستان آمل