پروژه های استان قم

تصاویر پروژه “سازمان صنایع دفاعی”

سازمان صنایع دفاع

سازمان صنایع دفاع ، موسسه بعثت ، بیمارستانهای سیار ، شهر قم