پروژه های استان سیستان و بلوچستان

تصاویر پروژه “شرکت م\نا توسعه ۱”

شرکت مپنا توسعه۱

شرکت مپنا توسعه۱ ، ۱۰۰۰متر اداری ، نیروگاه ایرانشهر