پروژه های استان سمنان

تصاویر پروژه “سازمان هوافضا”

سازمان هوا و فضا

سازمان هوافضا ، ۳۰۰ متر ، شهر سمنان

تصاویر پروژه “شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت”

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ، ۱۰۰ متر ، اتاق کنترل ، نیروگاه سمنان