پروژه های استان زنجان

تصاویر پروژه “شرکت م\نا توسعه 3”

شرکت م\نا توسعه 3

شرکت مپنا توسعه۳ ، ۵۰۰ متر ساختمان اداری ، نیروگاه زنجان

تصاویر پروژه “شرکت خطوط لوله و مخارات نفتی ایران

شرکت خطوط لوله و مخارات نفتی ایران

شرکت خطوط لوله و مخارات نفتی ایران ، ۱۰۰ مترمربع ، ساختمان کنترل ، نیروگاه زنجان

تصاویر پروژه “شرکت ایران ترانسفو

شرکت ایران ترانسفو

شرکت ایران ترانسفو ، کاور دیزل ژنراتور ، زنجان