پروژه های استان خوزستان

تصاویر پروژه “شرکت نفت پرشیا”

شرکت نفت پرشیا

شرکت نفت پرشیا ، ۱۰۰۰ متر اداری ، شهر اهواز

تصاویر پروژه “شرکت فرگوسن”

شرکت فرگوسن

شرکت فرگوسن – ۷۰۰مترمربع – کارخانه فولاد عریض ، شهر اهواز

تصاویر پروژه “شرکت جهاد نصر حمزه”

شرکت جهاد نصر حمزه

شرکت جهاد نصر حمزه ، ۱۱۰۰ متر اداری ، شهرستان شعیبیه

تصاویر پروژه “جهاد نصر اصفهان ۶۰۰”

جهاد نصر اصفهان ۶۰۰

جهاد نصر اصفهان ۶۰۰ ، مترمربع شهرستان شوشتر

تصاویر پروژه “جهاد نصر اصفهان ۸۰۰”

جهاد نصر اصفهان ۸۰۰

جهاد نصر اصفهان ۸۰۰ ، مترمربع ، شهرستان هویزه

تصاویر پروژه “آموزش و پرورش دزفول”

آموزش و پرورش دزفول

آموزش و پرورش دزفول، ۹۰۰ مترمربع ، شهرستان دزفول

تصاویر پروژه “شرکت تسدید”

شرکت تسدید

شرکت تسدید ، ۵۰۰ متر اداری ، شهرستان دزفول

تصاویر پروژه “شهرداری ایذه”

شهرداری ایذه

شهرداری ایذه ، ۱۵۰ متر نمازخانه ، شهر ایذه

تصاویر پروژه “شرکت فورسمنت”

شرکت فورسمنت

شرکت فورسمنت ، ۱۵۰ متر ، امیدیه

تصاویر پروژه “جهاد نصر اصفهان ۸۰۰”

جهاد نصر فارس

جهاد نصر فارس ، ۱۱۰۰ متر ، رامشیر