پروژه های استان خراسان شمالی

تصاویر پروژه “شرکت مپنا توسعه۱ “

شرکت مپنا توسعه۱ 

شرکت مپنا توسعه۱ ، ۳۰۰متر اداری ، نیروگاه شیروان