پروژه های استان بوشهر

شرکت نیرپارس

شرکت نیرپارس ، ۱۵ هزار متر ساختمان اداری و خوابگاه ، شهرستان کنگان ، فاز ۱۳ عسلویه

شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مروارید ، ۸۰۰ مترمربع ساختمان اداری ، شهرستان عسلویه

شرکت مپنا توسعه ۳

شرکت مپنا توسعه۳ ،۱۸۰۰ مترمربع ، نیروگاه برق و بخار پارس

شرکت احداث

شرکت احداث ، ۵۰۰ مترمربع ، شهرستان عسلویه

شرکت ساختمانی ۱۴۲

شرکت ساختمانی ۱۴۲ ، ۳۰۰ مترمربع ، شهرستان عسلویه ، بیدخون

شرکت فراب

شرکت فراب ، ۱۵۰۰ مترمربع ، فاز ۱۵ عسلویه

شرکت مپنا توسعه ۳

شرکت مپنا توسعه ۳ ، ۳۰متر اتاق کنترل ، نیروگاه دماوند

شرکت مپنا توسعه ۱

شرکت مپنا توسعه۱ ، ۳۰۰ مترمربع ، نیروگاه ماهشهر

شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی

شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی ، ۱۰۰متر ، جزیره خارک ، اسکله آذرپاد