پروژه های استان اصفهان

شرکت هریسون

شرکت هریسون ، ۲۵۸ متر مربع ، ساختمان اداری ، اصفهان

شرکت ابنیه فنی تهران

شرکت ابنیه فنی تهران ، ۲۴۰ مترمربع ، کاشان

شرکت مپنا توسعه ۱

شرکت مپنا توسعه۱ ، ۱۰۰۰ مترمربع ، نیروگاه زواره

شرکت کاهنربا

شرکت کاهنربا ، ۲۰۰ مترمربع ، شهرستان خور