مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت فارسان به اختصار اینگونه تعریف می‌شود: اداره یک کسب و کار به‌طوری که آن کسب و کار انتظارات اخلاقی، قانونی، مالی و عمومی‌ سهامداران و جامعه را برآورده کند.

مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سالهای اخیر بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می شود. سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزشهای خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ای خواهد داشت بطوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی تر و منسجم تر خود نفع می برد و هم جامعه و طرف های ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.

با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند انجام دهد و با توجه به اهمیت آن به عنوان یک رویکرد جدید و تاثیرگذار بر کسب و کار هر سازمان، شرکت فارسان نیز در فعالیت حوزه تولید و سرمایه گذاری خود نگاهی نیز به منشور مسئولیت اجتماعی دارد.

تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چند وجهی در گروه ساختمانی – صنعتی فارسان بوده و ما همواره، در جایگاه یک مجموعه صنعتی پیشرو، در توسعه کسب و کار، مسؤولیتهای اجتماعی خود را مد نظر داشته‌ایم. توجه به مقولات سلامت، ایمنی، محیط زیست (HSE) مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده و نقشی مهم در سراسر گروه فارسان، در تمامی دفاتر و واحد ها، کارخانه و سایتهای پروژه داشته و دارد. این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به طور عام و به ویژه دخیل در کسب و کار فارسان و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد.

مسئولیت پذیری اجتماعی یک تعهد است:

• تعهدی در قبال حفظ محیط زیست
• تعهدی در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی
• تعهدی در قبال توجه به تأمین نیازهای کارمندان خود
• تعهدی در قبال عدم ارایه محصولات زیان آور
• تعهدی در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه
• تعهدی در قبال نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی
• و تعهدی در قبال انسانیت که باید در قبال آن پاسخگو بود.